همکاران ملل

بخش اداری

سوپروایزر‌ها

عاطفه زهرایی 

مدیر دپارتمان فرانسه

سمیرا کلباسی

مدیر دپارتمان انگلیسی

مهدی مرادی

مدیر دپارتمان کامپیوتر

فرزانه فتوت

مدیر دپارتمان فارسی

محمد هادی درفشی

مدیر دپارتمان بین‌الملل

معاونت

کلینیک بهداشت

واحد IT

مهدی مرادی

کارشناسی

پشتیبانی واحد IT  

محمدرضا زمانی

کارشناسی

مدیریت واحد IT